header_atencionintegrada
header_quienessomos_responsive

TDAH

Prevalença

Segons el DSM-5 (2014), la prevalença del trastorn se situa al voltant del 5% de nens en edat escolar i del 2,5% en l’edat adulta. No obstant això, en recents estudis epidemiològics, s’ha observat que la prevalença en la població adulta es situaria més al voltant del 3-4%. Aquests resultats indiquen que el TDAH en els adults també és una patologia freqüent i que, a causa de el seu inici en la infància, és de vital importància la detecció precoç, sense esperar que es produeixi un fracàs escolar o una fractura de la convivència familiar, amb la freqüent afectació de l’autoestima de l’infant.

Els índexs en la prevalença varien segons l’autor o treball consultat. Aquestes diferències vindrien donades principalment per l’aplicació dels criteris diagnòstics. La prevalença del trastorn segons els criteris per a Trastorn hiperquinètic de la CIE-10 estaria situada al voltant d’ 1%.

“REFERENT A LA DISTRIBUCIÓ PER SEXES, FINS AL MOMENT ELS DIFERENTS ESTUDIS ASSENYALAVEN UNA MAJOR INCIDÈNCIA DEL TDAH A HOMES, AMB UNA RELACIÓ D’ENTRE 4/1 (4 HOMES PER CADA DONA) EN POBLACIÓ GENERAL I 9/1 EN POBLACIÓ CLÍNICA “”

No obstant això, cal assenyalar que hi ha pocs estudis sobre nenes hiperactives, actualment la majoria d’autors (Barkley, Biederman, 1997) consideren que el TDAH està infradiagnosticat en les nenes, ja que presenten menys comportaments pertorbadors, que són els que interfereixen la vida escolar i familiar i més preocupen a mestres i pares, i en canvi presenten més símptomes d’humor / ansietat que els nois.

Diversos autors coincideixen a considerar el TDAH com el trastorn psiquiàtric-psicològic més comú de la infància (Anderson i cols., 1997, Weis 1985) i de l’adolescència. És la causa més freqüent de derivació a un centre de salut mental.

Start typing and press Enter to search