Header_AtencionIntegrada_CAT
capçaleres_responsive_CAT

TRASTORNS DE L’APRENENTATGE

Diagnòstic

Un equip de professionals experts, normalment encapçalat per un psicòleg, ha de ser el responsable del diagnòstic dels trastorns de l’aprenentatge. En primer lloc s’haurà de recollir, a través de la història clínica, com ha estat el desenvolupament psicomotor i la conducta de l’infant des de l’embaràs fins a l’actualitat. D’altra banda, mitjançant l’exploració, a través de diferents qüestionaris al nen, s’haurà de valorar les capacitats actuals que presenta.

L’última versió del Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), el DSM-5, cataloga els criteris diagnòstics per al Trastorn específic de l’aprenentatge de la següent manera:

 1. A-Dificultat en l’aprenentatge i en la utilització de les aptituds acadèmiques, evidenciat per la presència d’almenys un dels següents símptomes que han persistit almenys durant 6 mesos, tot i intervencions dirigides a aquestes dificultats:
  1. Lectura de paraules imprecisa o lenta i amb esforç (p. ex., Llegeix paraules soltes en veu alta incorrectament o amb lentitud i vacil·lació, sovint endevina paraules, dificultat per expressar bé les paraules).
  2. Dificultat per comprendre el significat del que llegeix (p.Ex., pot llegir un text amb precisió però no comprèn la frase, les relacions, les inferències o el sentit profund del que llegeix).
  3. Dificultats ortogràfiques (p. Ex., Pot afegir, ometre o substituir vocals o consonants).
  4. Dificultats amb l’expressió escrita (pàg. Ex., Fa múltiples errors gramaticals o de puntuació en un oració; organitza malament el paràgraf; l’expressió escrita d’idees no és clara).
  5. Dificultats per dominar el sentit numèric, les dades numèriques o el càlcul (p. Ex., Comprèn malament els números, la seva magnitud i les seves relacions, compta amb els dits per sumar nombres d’un sol dígit en lloc de recordar l’operació matemàtica com fan els seus iguals; es perd en el càlcul aritmètic i pot intercanviar els procediments).
  6. Dificultats amb el raonament matemàtic (p. Ex., Té gran dificultat per aplicar els conceptes, fets o operacions matemàtiques per resoldre problemes quantitatius).
 2. Les aptituds acadèmiques afectades estan substancialment i en grau quantificable per sota del que s’espera per a l’edat cronològica de l’individu, i interfereixen significativament amb el rendiment acadèmic o laboral, o amb activitats de la vida quotidiana, que es confirmen amb mesures (proves) estandarditzades administrades individualment i una avaluació clínica integral. En individus de 17 i més anys, la història documentada de les dificultats de l’aprenentatge es pot substituir per l’avaluació estandarditzada.
 3. Les dificultats d’aprenentatge comencen a l’edat escolar però poden no manifestar-se totalment fins que les demandes de les aptituds acadèmiques afectades superen les capacitats limitades de l’individu (p. Ex., En exàmens programats, la lectura o escriptura d’informes complexos i llargs per a una data límit inajornable, tasques acadèmiques excessivament pesades).
 4. Les dificultats d’aprenentatge no s’expliquen millor per discapacitats intel·lectuals, trastorns visuals o auditius no corregits, altres trastorns mentals o neurològics, adversitat psicosocial, manca de domini en el llenguatge d’instrucció acadèmica o directrius educatives inadequades.
  Nota: S’han de complir els quatre criteris diagnòstics basant-se en una síntesi clínica de la història de l’individu (del desenvolupament, mèdica, familiar, educativa), informes escolars i avaluació psicoeducativa.

En el diagnòstic cal especificar si es tracta d’un Trastorn específic de l’Aprenentatge amb dificultats en la lectura, amb dificultat en l’expressió escrita o amb dificultat matemàtica. En el mateix diagnòstic s’especificarà també la gravetat actual, indicant si es tracta de lleu (el nen presenta algunes dificultats i pot compensar o funcionar bé si rep adaptació adequada), moderat (presenta dificultats notables i precisa d’un ensenyament intensiva i especialitzada) o greu (presenta dificultats greus que precisen d’un ensenyament constant i intensiu individualitzat i especialitzat durant la major part dels anys escolars).

* Informació extreta American Psychiatric Association (2014). Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals (DSM-5), 5a Ed. Madrid: Editoral Mèdica Panamericana

Per saber més sobre el DSM-5:www.dsm5.org

Tractament que ofereix Fundació Adana als nens i joves amb TA

El tractament eficaç dels trastorns de l’aprenentatge consisteix en un correcte ensenyament, un procés de reeducació amb tècniques específiques individualitzades, que s’ha d’iniciar de forma el més primerenca possible.
Des de Fundació Adana s’ofereix un tractament multidisciplinari i multimodal que pot incloure:

 1. Assessorament i pautes a la família. El professional de referència de l’infant acompanya les famílies oferint-los pautes i eines encaminades a la millora de les dificultats del nen i del clima familiar, així com ajuda en la presa de decisions relacionades amb l’escolarització (canvis d’escola, promoció de curs …) .
 2. Reeducacions psicopedagògiques al nen o jove per millorar el seu rendiment i adaptació escolar, mitjançant l’ensenyament d’actituds i estratègies d’estudi basades en els punts forts i febles de cada nen. Així fomentem les aptituds positives i treballem per compensar les seves dificultats.
 3. Treball coordinat amb l’escola mitjançant assessorament i ajuda als mestres perquè aquests realitzin adaptacions a l’aula i ajudin al nen a augmentar les seves possibilitats d’èxit i disminuir les de fracàs.
 4. Consulta i seguiment psicològic. Quan coexisteixen problemes emocionals, socials o familiars, l’equip de professionals de la fundació, dirigits pel professional de referència que ha dut a terme el diagnòstic o ha dissenyat el pla terapèutic, atén al nen i la seva família i oferint un suport personalitzat.
 5. Consulta i seguiment psiquiàtric: en cas necessari el nen és visitat per l’equip
  de psiquiatria de la fundació.
Què són les Reeducacions psicopedagògiques?

La reeducació psicopedagògica, que habitualment es porta a terme a continuació de l’horari escolar, és un reforç acadèmic, individualitzat i específic que pretén ensenyar habilitats i competències acadèmiques aquells nens i joves que ho necessitin.

Des de fa 20 anys la Fundació Adana compta amb un reconegut equip de professionals experts en dificultats d’aprenentatge. Aquest està compost per psicòlegs, pedagogs, psicopedagogs i mestres d’educació especial, i és l’encarregat de conduir l’activitat, elaborant, per a cada cas concret, el pla d’intervenció més adequat, que és supervisat i avaluat de manera sistemàtica i periòdica.

A Fundació Adana el procés reeducatiu, que s’ofereix a la mateixa fundació, al domicili o al centre escolar, s’inicia amb una exhaustiva avaluació de les necessitats mitjançant l’administració d’una extensa bateria de proves. Un cop valorats els resultats, es plantegen les sessions de treball de forma personalitzada i individualitzada per assolir els diferents objectius i línies d’actuació incloent, en aquestes, les pautes a seguir per a totes les persones que treballen amb el nen (pares, mestres, mestres particulars …).

Un tret característic de les nostres reeducacions és l’estreta relació que tractem d’establir amb l’escola del nen o jove, ja que l’èxit del procés es valora a partir de la seva millora dins el context escolar.
Oferim a l’escola informació sobre les característiques de cada nen, assessorem a mestres, professors, especialistes, monitors …, oferim estratègies d’actuació a l’aula, proposem adaptacions concretes per a per a cada nen, observem el nen a l’aula si cal i fem entrevistes de seguiment.

_0004_PostgradoSobreTDAH
_0003_Ayuda deficit TDAH

Start typing and press Enter to search